Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

       
  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Σύντροφοι και συντρόφισσες, 

 εμείς, τα μέλη της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Καλλιθέας που υπογράφουμε την δήλωση αυτή, θέλουμε να ανακοινώσουμε την αποχώρηση μας από τον ΣΥΡΙΖΑ . 
Η μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ σε μνημονιακό κόμμα που ολοκληρώθηκε με την ψήφιση του τρίτου και πιο βάρβαρου για το λαό μνημονίου μαζί με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι είναι μια επιλογή ...
που δεν μπορούμε να την δεχτούμε και να την υποστηρίξουμε.
Η επι­λο­γή αυτή απο­τε­λεί ευ­θεία ακύ­ρω­ση των απο­φά­σε­ων του συ­νε­δρί­ου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, του προ­ε­κλο­γι­κού προ­γράμ­μα­τος και της λαϊ­κής εντο­λής της 25ης Γε­νά­ρη, αλλά και της τα­ξι­κής νίκης του «ΟΧΙ» της 5ης Ιου­λί­ου. Απο­τε­λεί επί της ου­σί­ας πα­ρά­δο­ση στην πο­λι­τι­κή των τα­ξι­κών αντι­πά­λων, του κε­φα­λαί­ου και των εγ­χώ­ριων και διε­θνών ελίτ, σε ευ­θεία αντί­θε­ση με τα κοι­νω­νι­κά συμ­φέ­ρο­ντα για τα οποία αγω­νί­ζε­ται και εκ­προ­σω­πεί η Αρι­στε­ρά. Απο­τε­λεί ακύ­ρω­ση και μα­ταί­ω­ση των δυ­να­το­τή­των, της ελ­πί­δας και της προ­ο­πτι­κής διε­ξό­δου για τον  λαό. Τα επι­χει­ρή­μα­τα για την υπε­ρά­σπι­ση αυτής της πο­λι­τι­κής με λύπη δια­πι­στώ­νου­με ότι θυ­μί­ζουν θλι­βε­ρά όσα χρη­σι­μο­ποιούν χρό­νια τώρα τα υπό­λοι­πα μνη­μο­νια­κά κόμ­μα­τα.
Η εξέ­λι­ξη αυτή ακο­λου­θεί τη διαρ­κή και πλήρη απα­ξί­ω­ση κάθε συλ­λο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας, λει­τουρ­γί­ας των ορ­γά­νων και απο­φά­σε­ων του κόμ­μα­τος, από τον πρό­ε­δρο και την ηγε­τι­κή κυ­βερ­νη­τι­κή ομάδα. Τε­λευ­ταία εξέ­λι­ξη, ου­σια­στι­κής «κα­τάρ­γη­σης» του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, απα­ξί­ω­σης των ορ­γά­νων, αλλά και του συ­νό­λου των μελών του  απο­τέ­λε­σε η αιφ­νι­δια­στι­κή επι­λο­γή προ­κή­ρυ­ξης πρό­ω­ρων εκλο­γών, ερή­μην κάθε ορ­γά­νου και απο­φα­σι­στι­κής δια­δι­κα­σί­ας, με ταυ­τό­χρο­νη ωμή πα­ρα­βί­α­ση της πρό­σφα­της από­φα­σης της Κ.Ε. για έκτα­κτο συ­νέ­δριο, μετά από ει­σή­γη­ση του ίδιου του προ­έ­δρου. Με απο­κλει­στι­κή ευ­θύ­νη της στε­νής ηγε­τι­κής κυ­βερ­νη­τι­κής ομά­δας και του ίδιου του Α. Τσί­πρα ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ οδη­γεί­ται σε διά­λυ­ση, μετά την ακύ­ρω­ση τόσο του πο­λι­τι­κού του πλαι­σί­ου, όσο και της συλ­λο­γι­κής του δη­μο­κρα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας, με­τα­τρε­πό­με­νος σε ένα αρ­χη­γο­κε­ντρι­κό κόμμα για την εφαρ­μο­γή του 3ου μνη­μο­νί­ου. Οι συ­νε­λεύ­σεις των Ορ­γα­νώ­σε­ων Μελών και τα όρ­γα­να, η Π.Γ. και η Κ.Ε. αντι­κα­τα­στά­θη­καν από το «Μα­ξί­μου».
Ταυ­τό­χρο­να με θλίψη αλλά και οργή πα­ρα­κο­λου­θού­με την ανοχή αν όχι εν­θάρ­ρυν­ση πρα­κτι­κών πο­λι­τι­κής αν­θρω­πο­φα­γί­ας κατά συ­ντρό­φων, πρα­κτι­κές που δεν έχουν καμία σχέση με το ήθος και τις αξίες της αρι­στε­ράς.
Η πα­ραί­τη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού και της κυ­βέρ­νη­σης, η επι­λο­γή των πρό­ω­ρων εκλο­γών σπρώ­χνει τα πράγ­μα­τα σε μια κα­τά­στα­ση χωρίς επι­στρο­φή. Η ίδια από­φα­ση αλλά και το διάγ­γελ­μά του πρω­θυ­πουρ­γού υπο­δη­λώ­νουν με τον πιο κα­θα­ρό τρόπο ότι το «Μα­ξί­μου» είναι απο­φα­σι­σμέ­νο να υλο­ποι­ή­σει το 3ο μνη­μό­νιο χωρίς την οποια­δή­πο­τε πα­ρέκ­κλι­ση. Η συ­ναί­νε­ση άλ­λω­στε των δα­νει­στών στην προ­κή­ρυ­ξη των εκλο­γών είναι η με­γα­λύ­τε­ρη επι­βε­βαί­ω­ση. Έτσι, γί­νε­ται ακόμα πιο προ­κλη­τι­κή η πε­ρι­φρό­νη­ση της λαϊ­κής εντο­λής του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος της 5ης Ιούλη, του με­γα­λειώ­δους ΟΧΙ. Η επι­λο­γή των πρό­ω­ρων εκλο­γών υπο­δη­λώ­νει με τον πιο κα­θα­ρό τρόπο ότι το προ­ε­δρι­κό κέ­ντρο είναι απο­φα­σι­σμέ­νο να υλο­ποι­ή­σει το 3ο μνη­μό­νιο χωρίς την οποια­δή­πο­τε πα­ρέκ­κλι­ση και επι­διώ­κει την «στα­θε­ρό­τη­τα».
‘Oλες και όλοι που δου­λέ­ψα­με σκλη­ρά για τη δη­μιουρ­γία, τη συ­γκρό­τη­ση, την ανά­πτυ­ξη του εγ­χει­ρή­μα­τος της ενω­τι­κής και της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς, όσοι και όσες δου­λέ­ψα­με σκλη­ρά και πι­στέ­ψα­με στις προ­ο­πτι­κές που άνοι­ξε η κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς για τον λαό και την χώρα, όλοι εμείς που μοι­ρα­στή­κα­με αυτή τη δια­δρο­μή, δεν πρέ­πει και δεν μπο­ρού­με να δε­χτού­με τη με­τάλ­λα­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, σε κόμμα μνη­μο­νί­ου, της λι­τό­τη­τας, της συ­ναί­νε­σης με την ντό­πια και διε­θνή κυ­ρί­αρ­χη τάξη. Αρι­στε­ρά και Μνη­μό­νιο δεν πάνε μαζί.
 Όλοι εμείς που υπο­γρά­φου­με την δή­λω­ση αυτή δη­λώ­νου­με ταυ­τό­χρο­να ‘’πα­ρό­ν’’ στην συ­νέ­χεια των αγώ­νων για αντι­στρο­φή της λι­τό­τη­τας και την κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων, για την υπε­ρά­σπι­ση των ερ­γα­τι­κών και λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων.
Δη­λώ­νου­με επί­σης ‘’πα­ρό­ν’’ στην προ­σπά­θεια συ­νέ­χι­σης της ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ρής πο­ρεί­ας μέσα από ένα ενω­τι­κό μέ­τω­πο της Ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς, με τη συ­σπεί­ρω­ση του με­γα­λύ­τε­ρου δυ­να­τού συ­σχε­τι­σμού δυ­νά­με­ων για την συ­γκρό­τη­ση μιας αρι­στε­ράς σύγ­χρο­νης, τα­ξι­κής, ανα­τρε­πτι­κής, για την πο­λι­τι­κή έκ­φρα­ση και στή­ρι­ξη των ερ­γα­ζο­μέ­νων, των ανέρ­γων, της νε­ο­λαί­ας και των φτω­χών λαϊ­κών στρω­μά­των.
 
1. Ανα­γνώ­στου Λε­ω­νί­δας
2. Αρ­να­ού­το­γλου Γιώρ­γος
3. Αυ­γέ­ρος Γιάν­νης
4. Βα­σι­λά­κη Κων­στα­ντί­να
5. Γε­ράρ­δη Λίνα
6. Γε­ωρ­γα­κό­που­λος Γιώρ­γος
7. Γε­ωρ­γιά­δου Φω­τει­νή
8. Γκί­ζας Σπύ­ρος
9. ∆ετζώρ­τζη Μα­ριάν­να
10. ∆ηµητρα­κό­που­λος Νίκος
11. ∆ούλη Βίκυ
12. Ιω­αν­νί­δης Χρή­στος, Μέλος Συ­ντο­νι­στι­κού
13. Κα­βα­λιε­ρά­τος Νίκος, Μέλος ΝΕ Νό­τιας Αθή­νας

14. Κα­λαν­τζή Πα­να­γιώ­τα
15. Κα­τό­πης Χρή­στος
16. Κα­τσα­ού­νης Ηλίας
17. Κα­τσου­ρός Μά­ριος
18. Κυ­ρια­ζής Γιώρ­γος
19. Λίπ­κο­βιτς Μαρία
20. Μα­κα­νί­κας Κώ­στας
21. Μακρή Εύη
22. Μά­ντης Κώ­στας, Μέλος Συ­ντο­νι­στι­κού
23. Μα­νω­λέ­σου ∆ανάη, Μέλος Συ­ντο­νι­στι­κού

24. Μπούρ­λος Μι­χά­λης
25. Ξε­ντές Νίκος, Συ­ντο­νι­στής
26. Πα­πα­δό­που­λος ∆ήµος
27.Πα­πα­κων­στα­ντί­νου Σοφία
28. Σε­ρα­φή Σοφία
29. Σολ­δά­του Λίτσα
30. Τζίµας ∆ηµήτρης
31. Φέρ­ρας Θό­δω­ρος
32. Φέτση Όλγα, Ανα­πλη­ρώ­τρια συ­ντο­νί­στρια
33. Φω­τιά­δη Αθα­να­σία
34. Χε­λά­κης Γιώρ­γος
35. Χρι­στο­πού­λου Ελένη, Μέλος Συ­ντο­νι­στι­κού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου