Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΤΥΠO ΜΗΝΥΣΗΣ KAI ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΟΡΑΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ


Απο την ομαδα νομικης βοηθειας του Κινηματος Δεν Πληρωνω
www.kinimadenplirono.gr

Μ Η Ν Υ Τ Η Ρ Ι Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Του............................

Κ Α Τ Α

Του............................


Αξιότιμε κε. Εισαγγελεύ,

Στις ...................... κλήθηκα από αστυνομικούς του ΑΤ ............................ να προσέλθω και να παραλάβω την με αριθ............................ Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (κλήση) του ΑΤ............................ εκδοθείσα στις............................. και ώρα ..........., σύμφωνα με την οποία μου επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων ευρώ (200€) για παράβαση των αρ.104 και 29 ΚΟΚ, την οποία βεβαιώνει ο αστυνομικός............................................... Το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο κλήθηκα να πληρώσω.

Κατά την ως άνω ημεροχρονολογία, όμως και ουδείς, πόσο μάλλον αστυνομικός, μου έγνευσε να σταματήσω για να συντάξει και να μου παραδώσει την ανωτέρω πράξη βεβαίωσης παράβασης και ως εκ τούτου η ανωτέρω πράξη συντάχθηκε εν τη απουσία μου.

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του αρ.29 παρ.10 εδ. τελευταίο του Κ.Ο.Κ., σε περίπτωση παράλειψης καταβολής διοδίου τέλους, όπου αυτή προβλέπεται «Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως».

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του αρ.259ΠΚ την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος διαπράττει ο υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει υπηρεσιακό του καθήκον, όπως τέτοιο καθορίζεται από το νόμο.

Επειδή στην έννοια του υπαλλήλου υπάγεται ο αστυνομικός που είναι επιφορτισμένος με την υπηρεσία επίβλεψης της τήρησης της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τον ΚΟΚ.

Επειδή η βεβαίωση παράβασης του ΚΟΚ είναι πράξη που συνιστά έκφραση πολιτειακής βούλησης και άσκηση κρατικής εξουσίας.

Επειδή εκ του νόμου ο ανωτέρω αστυνομικός ήτο υποχρεωμένος να βεβαιώσει αυτοπροσώπως την ανωτέρω παράβαση, χωρίς αυτό να καταλείπεται στη διακριτική του ευχέρεια.

Επειδή η αυτοπρόσωπη διαπίστωση της παράβασης, προκύπτει από την υπογραφή του παραβάτη οδηγού στο σώμα της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (κλήσεως).

Επειδή κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, κανένα αστυνομικό όργανο δε βρισκόταν στο σταθμό διοδίων.

Επειδή ουδείς αστυνομικός μου έγνευσε να σταματήσω προκειμένου να βεβαιωθεί η παράβαση.

Επειδή ουδείς αστυνομικός διαπίστωσε αυτοπροσώπως παράβαση συνιστάμενη στην παράλειψη καταβολής διοδίου τέλους.

Επειδή ο υπογράφων την Πράξη Βεβαίωση Παράβασης (κλήση) αστυνομικός εξέδωσε αυτήν παρά το γεγονός ότι δεν διαπίστωσε αυτοπροσώπως οποιαδήποτε παράβαση.

Επειδή η ανωτέρω ιστορηθείσα αξιόποινη πράξη συνιστά ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ του αρ.259ΠΚ, αλλά και ανεπίτρεπτη προσβολή για την ευνομούμενη Πολιτεία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας θέτω υπ’ όψιν τα ανωτέρω και Σας παρακαλώ για την από ποινικής πλευράς διερεύνηση της υποθέσεως. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθούν ποινικές ευθύνες εξαιτούμαι την ποινική δίωξη του ανωτέρω μηνυομένου, παντός υπεύθυνου αυτουργού, συναυτουργού, συμμέτοχου υπό ευρεία έννοια για τα ανωτέρω ή όποια άλλα ήθελε διαπιστωθούν τελεσθέντα εγκλήματα.

Προσκομίζω δε τα εξής σχετικά έγγραφα:
1. Φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ’ αριθ...................... πράξης βεβαίωσης παράβασης.
2. ........................

Διορίζω με την παρούσα πληρεξουσίους μου και αντικλήτους τους Δικηγόρους......................... κατοίκους ......................., οδός ...................., αρ......, τηλ.......................

Μάρτυρες προτείνω:
1……………………………..


ΑΘΗΝΑ .............................

Ο αναφερόμενος - μηνυτής

_____________________________________________________________________________________

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

(κατ’ αρ.46 σε συνδ. με το αρ.42 §§ 2,3 και 4 ΚΠΔ)


Ο κάτωθι υπογράφων ......................................................... του ........................ και της ………………………….., που γεννήθηκα .................................. και κατοικώ …………………............, οδός …………..……, αριθ.........., κάτοχος του υπ’ αριθ............................. ΔΑΤ με ημερομηνία................................ εκδόσεως στο ΤΑ.......................................... παρέχω με την παρούσα δήλωσή μου στους δικηγόρους:
1) ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΛΤΕΑ, κάτοικο Αθηνών, οδός Ξανθίππης, αρ67.
2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΜΑΡΗ, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά, αρ.66
3) ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικο Πειραιά, οδό Αγ. Κωνσταντίνου, αρ.5
την ειδική εντολή να υποβάλουν από κοινού και ο καθένας χωριστά νομίμως μήνυση ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών ή οποιασδήποτε αρμοδίου αστυνομικής αρχής κατά του ...................................................................... για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος που ετέλεσε εις βάρος μου. Επισυνάπτω κατωτέρω το ακριβές κείμενο της μηνύσεως:Δηλώνω, ότι αναγνωρίζω από τώρα τις πράξεις των ανωτέρω πληρεξουσίων μου ως έγκυρες, ισχυρές, ανεπίδεκτες αμφισβήτησης και απρόσβλητες και σαν έγιναν από εμένα την ίδιο.

ΑΘΗΝΑ, .........................

Ο παρέχων την πληρεξουσιότητα και εντολή μηνυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου